اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۳۵۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۸۸۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۵۵۸۲۰-۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۴۷۶۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه ملی ( باربد ) ، پلاک 75

کالای برق و تلفن شکوری

تلفن

  • ۳۳۹۰۳۵۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۸۸۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۵۵۸۲۰-۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۱۹۴۷۶۳۸ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • تهران،
    لاله زار جنوبی ، کوچه ملی ( باربد ) ، پلاک 75

   خروجی اخبار